หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
''ตำบลมั่นคงน่าอยู่
ชุมชนเข้มแข็ง
เศรษฐกิจก้าวหน้า
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว''
วิสัยทัศน์ อบต.บ่อทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อทอง
1
2
 
 
 

 
ตำบลบ่อทอง แยกออกจาก ตำบลชอนสารเดช อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เมื่อปี 2519 เมื่อก่อนบริเวณหมู่ที่ 11 บ้านธารทรัพย์ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรีในปัจจุบันมีลำห้วย และได้มีชาวต่างชาติ เป็นชาวญี่ปุ่น มาขุดทองอยู่ในบริเวณนี้แต่ทองในบริเวณนี้ มีไม่มากไม่คุ้มกับค่าลงทุนทำเหมืองแร่ทองคำ จึงเลิกไป จะเพียงเห็นร่องรอยที่มีหลุมบ่อที่ขุดไว้เมื่อก่อนชาวบ้านจึงได้เรียกตำบลนี้ว่าตำบลบ่อทองมาจนถึงปัจจุบัน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 บ้านหนองปลวก ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี มีระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอหนองม่วงประมาณ 6 กิโลเมตร พื้นที่ประมาณ 65,875 ไร่ หรือ ประมาณ 105.40 ตารางกิโลเมตร
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด          6,721        คน
  ชาย       3,316       คน คิดเป็นร้อยละ     49.34
  หญิง      3,405       คน คิดเป็นร้อยละ     50.66
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด          2,412       ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย               63.77       คน/ตารางกิโลเมตร
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์  
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.หนองม่วง จ.ลพบุรี  
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ดงดินแดง และ ต.ยางโทน จ.ลพบุรี
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ชอนม่วง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม จำนวนครัวเรือน
1 บ้านโพธิ์เงิน 212 217 429 161
2 บ้านใหม่โสพิมพ์ 389 412 801 307
3 บ้านโคกขาม 374 397 771 266
4 บ้านหนองปลวก 313 327 640 224
5 บ้านเขากระทิง 325 319 644 242
6 บ้านหนองเสมา 321 288 609 238
7 บ้านหนองงูเหลือม 174 164 338 109
8 บ้านเขาลำแพน 388 415 803 246
9 บ้านวงษ์สว่าง 135 150 285 122
10 บ้านโพธิ์ทอง 314 317 631 259
11 บ้านธารทรัพย์ 202 221 423 124
12 บ้านสระบัวทอง 169 178 347 114
  รวม 3,316 3,405 6,721 2,412
 
 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม เช่น ทำไร่ ประเภท งา ข้าวโพด ข้าวฟ่าง อ้อย และได้มีการจัดตั้งกลุ่มต่างๆ ขึ้นในหมู่บ้าน ตำบล เพื่อพัฒนาและแก้ไขสภาพทางเศรษฐกิจ
 
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดอน ดินร่วนซุย ลำห้วย ลำคลอง และบึงเป็นแหล่งน้ำบน ดินตามธรรมชาติแต่ในช่วงฤดูแล้งกักเก็บน้ำได้ไม่เพียงพอไม่มีแหล่งต้นน้ำลำธาร น้ำที่ใช้ในการอุปโภคส่วนใหญ่ได้มาจากบ่อบาดาล สำหรับบริโภคจะได้จากน้ำฝนที่เก็บใส่ภาชนะไว้เป็นพื้นที่เหมาะแก่การทำไร่และพืชล้มลุกหรือไม้ยืนต้นประเภททนแล้ง
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 036-795-589