หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
''ตำบลมั่นคงน่าอยู่
ชุมชนเข้มแข็ง
เศรษฐกิจก้าวหน้า
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว''
วิสัยทัศน์ อบต.บ่อทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อทอง
1
2
 
 
 
 


นายชลอ บัวสอน
ประธานสภา อบต.บ่อทอง
 


นายสมพร อุ่นสะอาด
รองประธานสภา อบต.บ่อทอง


นายศักดิ์ชาย สุขศรี
เลขานุการสภา อบต.บ่อทอง
 
 


นายแย้ม ชื่นสงค์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นายสรกฤช สิงห์ทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นายสมพงษ์ เกตุสุวรรณ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายสมศักดิ์ เติมแก้ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายไพฑูรย์ แจ้งจิตต์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


นางอุบล อินทร์งาม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


นายสุรศักดิ์ มหาวังสวัสดิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5


นางสมใจ ศรีพันธ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5


นายอัครเดช โตสารเดช
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 036-795-589