หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
''ตำบลมั่นคงน่าอยู่
ชุมชนเข้มแข็ง
เศรษฐกิจก้าวหน้า
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว''
วิสัยทัศน์ อบต.บ่อทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อทอง
1
2
 
 
 

 

 
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  
<<
>>
X
แผ่นพับการสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง

ด้านการเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์
(1) จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับให้บริการข้อมูลข่าวสาร  และจัดทำข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
(2) จัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
(3) จัดทำมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการประชาชนสำหรับงานบริการ และประกาศให้ประชาชนทราบ
(4) การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ เช่น  การประชุมประชาคม  การประชุมรับฟังความคิดเห็นฯลฯ
(5) จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชน  เช่น  เว็บไซต์อบต.  เฟสบุ๊คอบต.สัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กลุ่มไลน์ ฯลฯ

การประเมินผลและการตรวจสอบ
(1) มีการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเป็น คณะกรรมการชุด ต่างๆ เช่น คณะกรรมการตำบลบ่อทอง  คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯลฯ
(2) มีระบบตรวจสอบและควบคุมภายในของทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
(3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน กลุ่ม องค์กรชุมชนติดตามประเมินผลการดำเนิน กิจกรรม/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การบริหารกิจการองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
(1) มีการเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข่าวการทุจริต
(2) มีการประกาศเจตนารมณ์ไม่คอร์รัปชัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 พ.ค. 2562 เวลา 08.24 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง

ผู้เข้าชม 261 ท่าน

 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 036-795-589