หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
''ตำบลมั่นคงน่าอยู่
ชุมชนเข้มแข็ง
เศรษฐกิจก้าวหน้า
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว''
วิสัยทัศน์ อบต.บ่อทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อทอง
1
2
 
 
 

 

 
คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ประกาศผลคะแนน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม  2562
โดยมีข้อเสนอแนะจากการประเมิน ดังนี้ หน่วยงานต้องจัดทำข้อตกลงหรือประกาศให้บุคลากรทราบถึงนโยบายการไม่นำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว มีการจัดทำประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้บุคคลภายในและภายนอกหน่วยงานทราบให้ชัดเจน

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 มิ.ย. 2563 เวลา 10.10 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง

ผู้เข้าชม 140 ท่าน

 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 036-795-589