หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
''ตำบลมั่นคงน่าอยู่
ชุมชนเข้มแข็ง
เศรษฐกิจก้าวหน้า
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว''
วิสัยทัศน์ อบต.บ่อทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อทอง
1
2
 
 
 

 

 
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2564  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 22 ประกอบกับ มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม จนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 ให้ประธานสภาเรียกประชุมสภาโดยแจ้งเป็นหนังสือพร้อมปิดประกาศไว้
ณ สำนักงาน ก่อนวันเปิดสมัยประชุม ไม่น้อยกว่า 3 วัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 มิ.ย. 2564 เวลา 09.16 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง

ผู้เข้าชม 82 ท่าน

 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 036-795-589