หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
''ตำบลมั่นคงน่าอยู่
ชุมชนเข้มแข็ง
เศรษฐกิจก้าวหน้า
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว''
วิสัยทัศน์ อบต.บ่อทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อทอง
1
2
 
 
 

 
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ได้จดทะเบียน พ.ศ. 2562 กสธ. มท 0819.2/ว346 5 ก.พ. 2563
มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว0767 5 ก.พ. 2563
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 สล. มท 0801.3/1703 5 ก.พ. 2563
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 สล. มท 0801.3/ว348 5 ก.พ. 2563
ขับเคลื่อนกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ ประจำปี 2563 กศ. มท 0816.3/ว344 5 ก.พ. 2563
การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว343 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 5 ก.พ. 2563
ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว337 5 ก.พ. 2563
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว335 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [คำบรรยายฯ] 4 ก.พ. 2563
ขอส่งข้อมูลระดับน้ำกักเก็บ ขอบเขตพื้นที่ลุ่มต่ำ 12 ทุ่ง และทุ่งบางระกำ กพส. มท 0810.4/ว312 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 4 ก.พ. 2563
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว331 4 ก.พ. 2563
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี : CSR in Health for happy & Healthy workplace กสธ. มท 0819.2/ว307 4 ก.พ. 2563
ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 9 (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 133) กพส. มท 0810.2/ว323 4 ก.พ. 2563
ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กศ. มท 0816.4/ว318 4 ก.พ. 2563
ส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) กศ. มท 0816.3/ว322 [รายชื่อ อปท.] 3 ก.พ. 2563
การประชุมหารือข้อราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 สล. มท 0801.2/ว317 3 ก.พ. 2563
แนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว316 3 ก.พ. 2563
แจ้งขยายปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว235 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 3 ก.พ. 2563
การสำรวจข้อมูลการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว315 [แบบรายงานฯ] 3 ก.พ. 2563
ประชาสัมพันธ์การประชุมปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการขับเคลื่อนวิทยาการคำนวณ ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว306 31 ม.ค. 2563
กำหนดหลักเกณฑ์และซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ และศูนย์ศรีพัฒน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/0644 31 ม.ค. 2563
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 899
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 036-795-589