หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
''ตำบลมั่นคงน่าอยู่
ชุมชนเข้มแข็ง
เศรษฐกิจก้าวหน้า
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว''
วิสัยทัศน์ อบต.บ่อทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อทอง
1
2
 
 
 
 


นายวินัย ธนกุลวีระวงศ์
ปลัด อบต.บ่อทอง


นางสาวตุลยากร ดวงจิตร
รองปลัด อบต.บ่อทอง
 
 


นางสาวจิราพร เพ็ชรอุดม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวสกุลรัตน์ เพ็งกลิ่น
นักทรัพยากรบุคคล


นางธนพร พันธ์โคกกรวด
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวชญาดา สิงห์ทอง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายปรานต์ปริญย์ ศรีพันธ์
พนักงานขับรถยนต์


นางสมบัติ ทองอ่อน
นักการภารโรง


นายปุณยวีร์ เมืองแป้น
คนงานทั่วไป
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 036-795-589