หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
''ตำบลมั่นคงน่าอยู่
ชุมชนเข้มแข็ง
เศรษฐกิจก้าวหน้า
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว''
วิสัยทัศน์ อบต.บ่อทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อทอง
1
2
 
 
 
 


นายวินัย ธนกุลวีระวงศ์
ปลัด อบต.บ่อทอง


นางสาวตุลยากร ดวงจิตร
รองปลัด อบต.บ่อทอง
 
 


หัวหน้าสำนักปลัด
ว่าง


นางสาวจิราพร เพ็ชรอุดม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวสกุลรัตน์ เพ็งกลิ่น
นักทรัพยากรบุคคล


นางธนพร พันธ์โคกกรวด
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวชญาดา สิงห์ทอง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายปรานต์ปริญย์ ศรีพันธ์
พนักงานขับรถยนต์


นางสมบัติ ทองอ่อน
นักการภารโรง
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 036-795-589