หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
''ตำบลมั่นคงน่าอยู่
ชุมชนเข้มแข็ง
เศรษฐกิจก้าวหน้า
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว''
วิสัยทัศน์ อบต.บ่อทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อทอง
1
2
 
 
 
 


นายวินัย ธนกุลวีระวงศ์
ปลัด อบต.บ่อทอง


นางสาวตุลยากร ดวงจิตร
รองปลัด อบต.บ่อทอง
 
 


นางสาวนารีรัตน์ รัตนประสิทธิ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวนารีรัตน์ รัตนประสิทธิ์
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาวรุ่งทิพย์ เอมคล้า
นักวิชาการจัดเก็บรายได้


นางสาวสุรัตน์วดี ปรัญญา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้


นางสาวอุมาพร ป้อมประเสริฐ
เจ้าพนักงานการเงิน


นางศิริพร วรอินทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 036-795-589