หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
''ตำบลมั่นคงน่าอยู่
ชุมชนเข้มแข็ง
เศรษฐกิจก้าวหน้า
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว''
วิสัยทัศน์ อบต.บ่อทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อทอง
1
2
 
 
 


       
 
       
    ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน
    พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคและเพื่อการเกษตร
    พัฒนาเกี่ยวกับสาธารณสุข
    พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและประเพณี วัฒนธรรม
    การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
    นันทนาการและการกีฬา
    การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
    อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    พัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร
 

       
 
       
    ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง
 

       
 
       
    พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
 

       
 
       
    พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 036-795-589